Kisim tok orait long NAQIA pastaim long yu karim pik raunraun. Kisim sampela moa save

<span>StopIM</span> African Swine Fever

StopIM African Swine Fever

African Swine Fever em I strongpela sik bilong pik weh i kamp long binatang bilong sik ASF.

African Swine Fever (sik ASF) ino kamap long Sanguma

Yu laik muvim pik? Save long weh igat tok tambu pastaim.

Painim aut sapos komuniti bilong yu istap long hap weh igat sik ASF.

April 2022

Bikpela Toksave

Ringim NAQIA o ol didman long kisim niupela toksave long ol tok tambu bilong sik asf.

NOKEN GIVIM KAIKAI IGAT PIK MIT INSAIT IGO LONG OL PIK

Lainim gutpela wei long lukautim animel

Ringim 180 1332

LONG RIPOTIM SAPOS PIK I SIK O INDAI
O LONG KISIM SAMPELA MOA TOKSAVE

© Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii 2024


Tok orait ikam long Sif Stok Inspekta/Sif Vetrinari Ofisa, Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii (NAQIA). African Swine Fever toksave ikamap long Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii (NAQIA) wantem Ostrelia Depatmen bilong Foren Affes na Tred (DFAT) na Niu Seland Ministri bilong Foren Affes na Tred (MFAT) long Pasifik Hotrikaltrol na Akrikaltrol Maket Ekses Plas Progrem (PHAMA Plus)