Kisim tok orait long NAQIA pastaim long yu karim pik raunraun. Kisim sampela moa save

EM I WOK BILONG KOMUNITI LONG RAUSIM ASF

Haivim long surukim toktok bilong ASF insait long community bilong yu

OL TOKTOK BILONG MEKIM YU SAVE MOA Resources

Resources

Lukluk long Stage 4 bilong senis pasin:

Lukluk long Stage 3 Wok bilong banisim ASF:

Lukluk long Stage 2 Rausim ASF:

Lukluk long Stage 1 Toksave bilong ASF:

English Resources

Resources

View Stage 4 Behaviour Change:

View Stage 3 ASF Containment Campaign:

View Stage 2 ASF Elimination Campaign:

View Stage 1 ASF Awareness Campaign:

Ringim 180 1332

LONG RIPOTIM SAPOS PIK I SIK O INDAI
O LONG KISIM SAMPELA MOA TOKSAVE

© Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii 2024


Tok orait ikam long Sif Stok Inspekta/Sif Vetrinari Ofisa, Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii (NAQIA). African Swine Fever toksave ikamap long Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii (NAQIA) wantem Ostrelia Depatmen bilong Foren Affes na Tred (DFAT) na Niu Seland Ministri bilong Foren Affes na Tred (MFAT) long Pasifik Hotrikaltrol na Akrikaltrol Maket Ekses Plas Progrem (PHAMA Plus)