Kisim tok orait long NAQIA pastaim long yu karim pik raunraun. Kisim sampela moa save

AFRICAN SWINE FEVER (ASF)

Sik ASF i kamap long Afrika na nau i go long planti narapela hap. Sik ASF em i kamap pinis insait long PNG na em i ken bagarapim wei bilong wokabout.

Wanem em African Swine Fever?

African Swine Fever em strongpela sik save kalap long wanpela pik igo long narapela. I nogat marasin bilong sik ASF. Dispela sik save bagarapim wei bilong wokim moni insait long komuniti. Sik ASF save mekim pik sik na ken kilim ol indai tu. Long stopim sik ASF, yu mas lukautim pik long banis na klinim haus bilong pik. Harim na bihainim toktok ikam long save man na gavman wokman long stopim sik.

ASF i save kalap long wanpela ples igo long narapela ples olsem wanem?

Binatang virus bilong sik ASF i ken stap insait long laif pik, pik indai, long pik mit, wail pik o ol pik we yumi lukautim long peles. Binatang virus bilong ASF I ken stap tu long ol narapela samting olsem shoe, kolos, kar, knife na ol samting bilong wok. Taim yumi muvim olgeta dispela samting, yumi ken muvim sik ASF tu igo bikpela.

Olsem wanem ba mi stopim sik ASF na lukautim Papua New Guinea?

Nau yet, i nogat marasin bilong stopim o oraitim sik ASF. NAQIA tok ol manmeri mas lukautim pik insait long banis na lukautim long gutpela wei long stopim ol klinpela pik inogat sik long en mas noken kisim sik ASF. NAQIA i tambuim yumi long karim laif pik raun. Yu mas kisim pepa bilong tok orait ikam long NAQIA sapos yu laik karim pik raun. Sapos yu laik muvim laif pik, kisim toksave pastaim long NAQIA.

NAQIA i putim was tu long ol kaikai ikam long PNG long ol narapela kantri. NAQIA bai tok orait long ol kaikai weh inogat sik long em tasol long kam insait. Em nau PNG bai istap gut oltaim

Ringim 180 1332

LONG RIPOTIM SAPOS PIK I SIK O INDAI
O LONG KISIM SAMPELA MOA TOKSAVE

© Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii 2024


Tok orait ikam long Sif Stok Inspekta/Sif Vetrinari Ofisa, Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii (NAQIA). African Swine Fever toksave ikamap long Nesinel Akrikalsa na Inspeksen Kwarentin Otoritii (NAQIA) wantem Ostrelia Depatmen bilong Foren Affes na Tred (DFAT) na Niu Seland Ministri bilong Foren Affes na Tred (MFAT) long Pasifik Hotrikaltrol na Akrikaltrol Maket Ekses Plas Progrem (PHAMA Plus)